previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Cele Fundacji

1. Cel główny:
Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia edukacji wielokulturowej.

2. Cele szczegółowe wynikające ze Statutu:
• wspieranie działań edukacyjnych dążących do przełamywania schematów w polskim społeczeństwie;
• wspieranie przedsięwzięć mających na celu oświatę, wychowanie oraz sztukę;
• niesienie pomocy i opiekę dla najuboższych osób i rodzin;
• prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych;
• pomoc dla uzdolnionych uczniów z rodzin patologicznych i wykluczonych społecznie;
• opieka nad miejscami pamięci.Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność w następujących obszarach:
• organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy;
• prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym wydawanie książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych;
• prowadzenie innych przedsięwzięć wspierających rozwój wrażliwości na wartości prospołeczne, w tym organizowanie i finansowanie wystaw, koncertów i przedstawień;
• organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych;
• współorganizowanie i finansowanie placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych;
• tworzenie i prowadzenie baz danych na temat warunków panujących w placówkach wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych;
• organizowanie i sponsorowanie konkursów na najlepsze placówki oświatowe, wychowawcze, opiekuńcze i zdrowotne w kraju, współpraca z placówkami wdrażającymi nowe kierunki i metody wychowania, nauczania i leczenia;
• organizowanie i finansowanie badań opinii publicznej;
• organizowanie akcji zbierania podpisów do władz w sprawie zmiany przepisów prawa;
• organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży;
• udzielanie, organizowanie lub współorganizowanie pomocy społecznej;
• organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla uzdolnionych dzieci i młodzieży lub dla dzieci i młodzieży z rejonów zagrożonych bezrobociem;
• organizowanie i finansowanie zakupu niezbędnego sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych dla ratowania zdrowia lub życia;
• finansowanie kosztów leczenia osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia.

  1.