Cele Fundacji

 1. Cel główny:
  • Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia edukacji wielokulturowej.
 2. Cele szczegółowe wynikające ze Statutu:
  • wspieranie działań edukacyjnych dążących do przełamywania schematów w polskim społeczeństwie;
  • wspieranie przedsięwzięć mających na celu oświatę, wychowanie oraz sztukę;
  • niesienie pomocy i opiekę dla najuboższych osób i rodzin;
  • prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych;
  • pomoc dla uzdolnionych uczniów z rodzin patologicznych i wykluczonych społecznie;
  • opieka nad miejscami pamięci.Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność w następujących obszarach:
  • organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy;
  • prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym wydawanie książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych;
  • prowadzenie innych przedsięwzięć wspierających rozwój wrażliwości na wartości prospołeczne, w tym organizowanie i finansowanie wystaw, koncertów i przedstawień;
  • organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych;
  • współorganizowanie i finansowanie placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych;
  • tworzenie i prowadzenie baz danych na temat warunków panujących w placówkach wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych;
  • organizowanie i sponsorowanie konkursów na najlepsze placówki oświatowe, wychowawcze, opiekuńcze i zdrowotne w kraju, współpraca z placówkami wdrażającymi nowe kierunki i metody wychowania, nauczania i leczenia;
  • organizowanie i finansowanie badań opinii publicznej;
  • organizowanie akcji zbierania podpisów do władz w sprawie zmiany przepisów prawa;
  • organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży;
  • udzielanie, organizowanie lub współorganizowanie pomocy społecznej;
  • organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla uzdolnionych dzieci i młodzieży lub dla dzieci i młodzieży z rejonów zagrożonych bezrobociem;
  • organizowanie i finansowanie zakupu niezbędnego sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych dla ratowania zdrowia lub życia;
  • finansowanie kosztów leczenia osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia.